System blokowo – gumowy BG

Informacja ogólna o systemie

System blokowo-gumowy (w skrócie system BG) jest nawierzchnią bezpodsypkową przeznaczoną do torowisk tramwajowych wspólnych z jezdnią czyli tzw. nawierzchnią torowo-drogową. Konstrukcja ta bazuje na:

 • prefabrykowanych, betonowych płytach tramwajowych o niewielkiej wysokości,
 • sprężystym i ciągłym podparciu i mocowaniu szyny tramwajowej przy użyciu gotowych, elastomerowych profili

--

System składa się z czterech elementów:

 • prefabrykowanych płyt tramwajowych:
  - torowych – służących do zamocowania w nich szyn
  - międzytorowych – służących do wypełniania przestrzeni międzytorzy
 • szyn tramwajowych blokowych typu LK1
 • ciągłej, elastomerowej przekładki podszynowej podpierającej szynę i tłumiącej hałas i drgania
 • profili elastomerowych mocujących szynę i tłumiących hałas i drgania

Przeznaczenie i zakres stosowania

Nawierzchnia ta przeznaczona jest do eksploatacji w:

 • torowiskach tramwajowych wbudowanych w ulice, bez ograniczenia co do długości torowiska
 • przejazdach tramwajowych
 • przejściach dla pieszych przez torowisko tramwajowe
 • torowiskach tramwajowych na obiektach mostowych

Konstrukcja nawierzchni wraz z odpowiednią podbudową pozwala na stworzenie torowisk tramwajowych, które mogą pracować obciążone ruchem w zakresie od KR1 do KR4 (kategorie ruchu drogowego wg Katalogu sztywnych nawierzchni drogowych, GDDKiA). Wymogi sztywności dla podbudowy w zależności od grubości nawierzchni podano tutaj.

System BG dopuszczony jest do stosowania bez ograniczeń na drogach publicznych i wewnętrznych oraz na obiektach inżynierskich.

Nie ma również ograniczeń w kontekście geometrii torowiska – z uwagi na szeroki typoszereg długości i szerokości płyt tramwajowych (szczegółowa informacja w Karcie technicznej tutaj) system stosuje się w liniach jednotorowych jak i wielotorowych, zarówno na odcinkach prostych jak i w łukach poziomych i pionowych o standardowych promieniach. W łukach poziomych o promieniach w zakresie 25m ≤ R ≤ 50m można zastosować, na specjalne życzenie, płyty torowe trapezowe zmniejszające średnią szerokość szczelin międzypłytowych.

Zalety i korzyści eksploatacyjne wynikające z zastosowania systemu BG

ZALETY
KORZYŚCI
1

Zmniejszenie poziomu drgań i hałasu propagowanych do otoczenia
 • Ochrona ludzi przed szkodliwością hałasu i dyskomfortem odczuwania drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
2

Wieloletnia trwałość betonowej nawierzchni torowiska tramwajowego
 • Dłuższy okres eksploatacji torowiska tramwajowego
 • Brak dodatkowych kosztów i utrudnień związanych z częstymi remontami nawierzchni w trakcie
  eksploatacji
3

Możliwość szybkiej wymiany szyn bez uszkodzenia nawierzchni torowiska tramwajowego
 • Niższe koszty eksploatacji torowiska tramwajowego
 • Krótszy okres niedogodności wynikających z prac budowlanych, zastępczej organizacji ruchu i zastępczej komunikacji dla pasażerów i okolicznych mieszkańców
4

Możliwość niezwłocznego obciążenia torowiska tramwajowego ruchem pojazdów
 • Krótszy okres niedogodności wynikających z zastępczej organizacji ruchu i zastępczej komunikacji dla pasażerów i okolicznych mieszkańców
 • Niższe koszty zastępczej organizacji ruchu
 • Niższe koszty zastępczej komunikacji zbiorowej
5

Niższa masa całkowita nawierzchni torowiska tramwajowego w stosunku do typowych rozwiązań z szyną typu 60R2
 • Możliwość zastosowania na obiektach mostowych o mniejszej nośności
 • Niższy koszt budowy torowiska
6

Zmniejszenie falistego zużycia szyn w trakcie eksploatacji
 • Dłuższy okres eksploatacji szyn
 • Wyższy komfort jazdy
 • Niższe koszty szlifowania szyn
 • Ochrona ludzi przed dyskomfortem odczuwania drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
7

Brak „mostków” wibracyjnych
 • Ochrona ludzi przed dyskomfortem drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
8

Prosta i szybka technologia budowy nawierzchni torowiska tramwajowego
 • Krótszy okres niedogodności wynikających z zastępczej organizacji ruchu i zastępczej komunikacji dla pasażerów i okolicznych mieszkańców
 • Niższe koszty zastępczej organizacji ruchu
 • Niższe koszty zastępczej komunikacji zbiorowej
9

Niewielka ilość koniecznych prac utrzymaniowych (kontrola i ew. uzupełnianie wypełnienia szczelin międzypłytowych, czyszczenie odpływów w płytach specjalnych)
 • Niskie koszty utrzymania,
 • Niewielka ilość utrudnień spowodowanych pracami utrzymaniowymi

Certyfikaty

Nasza oferta

W naszej ofercie dla systemu blokowo-gumowego BG znajdziecie Państwo nw. składniki:

 • Prefabrykowane płyty tramwajowe – torowe VBG i międzytorowe VBm
 • Ciągłą, elastomerową przekładkę podszynową
 • Profile elastomerowe (boczne) mocujące szynę
 • Zestaw żywic Premiks do wypełnienia szczelin międzypłytowych

W razie dalszych pytań zapraszamy uprzejmie do kontaktu telefonicznego +48 12 282 67 50 lub mailowego biuro@prefa.pl.

Realizacje z zastosowaniem systemu blokowo-gumowego (BG)