System rowkowo – kształtowy RX

Informacja ogólna o systemie

System rowkowo-kształtowy (w skrócie system RX) jest nowoczesną nawierzchnią bezpodsypkową przeznaczoną do torowisk tramwajowych wspólnych z jezdnią czyli tzw. nawierzchnią torowo-drogową. Rozwiązanie to zostało stworzone z myślą o umożliwieniu łatwego demontażu i ponownego montażu szyn, niezbędnego w sytuacji pęknięcia szyny lub jej zużycia eksploatacyjnego.

--

System składa się z czterech głównych elementów:

 • prefabrykowanych płyt tramwajowych:

  - torowych – służących do zamocowania w nich szyn
  - międzytorowych – służących do wypełniania przestrzeni międzytorzy
 • szyn tramwajowych typu 60R2
 • profili gumowych otulających szyny
 • szybkotwardniejącej zaprawy mineralnej przytwierdzającej szyny

Przeznaczenie i zakres stosowania

Nawierzchnia ta przeznaczona jest do eksploatacji w:

 • torowiskach tramwajowych wbudowanych w ulice, bez ograniczenia co do długości torowiska
 • przejazdach tramwajowych
 • przejściach dla pieszych przez torowisko tramwajowe
 • torowiskach tramwajowych na obiektach mostowych

Konstrukcja nawierzchni wraz z odpowiednią podbudową pozwala na stworzenie torowisk tramwajowych, które mogą pracować obciążone ruchem w zakresie od KR1 do KR7 (kategorie ruchu drogowego wg Katalogu sztywnych nawierzchni drogowych, GDDKiA). Wymogi sztywności dla podbudowy w zależności od grubości nawierzchni podano w pliku Nawierzchnie torowo-drogowe - minimalna sztywność podbudowy.

System RX dopuszczony jest do stosowania bez ograniczeń na drogach publicznych i wewnętrznych oraz na obiektach inżynierskich.

Nie ma również ograniczeń w kontekście geometrii torowiska – z uwagi na szeroki typoszereg długości i szerokości płyt tramwajowych (szczegółowa informacja w Karcie technicznej) system stosuje się w liniach jednotorowych jak i wielotorowych, zarówno na odcinkach prostych jak i w łukach poziomych i pionowych o standardowych promieniach. W łukach poziomych o promieniach w zakresie 25m ≤ R ≤ 50m można zastosować, na specjalne życzenie, płyty torowe trapezowe zmniejszające średnią szerokość szczelin międzypłytowych.

Zalety i korzyści eksploatacyjne wynikające z zastosowania systemu RX

ZALETY
KORZYŚCI
1

Zmniejszenie poziomu drgań i hałasu propagowanych do otoczenia
 • Ochrona ludzi przed szkodliwością hałasu i dyskomfortem odczuwania drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
2

Wieloletnia trwałość betonowej nawierzchni torowiska tramwajowego
 • Dłuższy okres eksploatacji torowiska tramwajowego
 • Brak dodatkowych kosztów i utrudnień związanych z częstymi remontami nawierzchni w trakcie
  eksploatacji
3

Możliwość wymiany szyn bez uszkodzenia prefabrykowanej nawierzchni torowiska tramwajowego
 • Niższe koszty eksploatacji torowiska tramwajowego
 • Krótszy okres niedogodności wynikających z prac budowlanych, zastępczej organizacji ruchu i zastępczej komunikacji dla pasażerów i okolicznych mieszkańców
4

Zmniejszenie falistego zużycia szyn w trakcie eksploatacji
 • Dłuższy okres eksploatacji szyn
 • Wyższy komfort jazdy
 • Niższe koszty szlifowania szyn
 • Ochrona ludzi przed dyskomfortem odczuwania drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
5

Brak „mostków” wibracyjnych
 • Ochrona ludzi przed dyskomfortem drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
6

Ograniczenie upływu prądów powrotnych
 • Ograniczenie korozji nawierzchni torowo-drogowej
 • Ograniczenie korozji infrastruktury stalowej (np. rur wodociągowych) położonej pod torowiskiem
7

Niewielka ilość koniecznych prac utrzymaniowych (kontrola i ew. uzupełnianie wypełnienia szczelin międzypłytowych, czyszczenie odpływów w płytach specjalnych)
 • Niskie koszty utrzymania,
 • Niewielka ilość utrudnień spowodowanych pracami utrzymaniowymi

Certyfikaty

Nasza oferta

W naszej ofercie dla systemu rowkowo-kształtowego RX znajdziecie Państwo nw. składniki:

 • Prefabrykowane płyty tramwajowe – torowe VRX i międzytorowe VRm
 • Profile gumowe otulające szyny(kooperacja z firmą Chemix)
 • Szybkotwardniejącą suchą zaprawę mineralną (kooperacja z firmą APChemie)
 • Zestaw wyrobów syntetycznych do wypełnienia szczelin międzypłytowych i dylatacji w cementowym wypełnieniu kanałów szynowych (wyroby firmy Soudal)

W razie dalszych pytań zapraszamy uprzejmie do kontaktu telefonicznego +48 12 282 67 50 lub mailowego biuro@prefa.pl.

Realizacje z zastosowaniem systemu rowkowo-kształtowego (RX)