System rowkowo – zalewowy RZ

Informacja ogólna o systemie

System rowkowo-zalewowy (w skrócie system RZ) jest nowoczesną nawierzchnią bezpodsypkową przeznaczoną do
torowisk tramwajowych wspólnych z jezdnią czyli tzw. nawierzchnią torowo- drogową. Konstrukcja ta stanowi
połączenie dwóch wiodących rozwiązań:

 • prefabrykowanych, betonowych płyt tramwajowych
 • sprężystego, ciągłego mocowania szyny tramwajowej w otulinie żywicznej

System składa się z czterech elementów:

 • prefabrykowanych płyt tramwajowych:
  - torowych – służących do zamocowania w nich szyn
  - międzytorowych – służących do wypełniania przestrzeni międzytorzy
 • szyn rowkowych np. 60R2
 • betonowych bloczków przyszynowych wypełniających komory łubkowe szyn
 • otuliny żywicznej mocującej szynę oraz tłumiącej hałas i drgania

Przeznaczenie i zakres stosowania

Nawierzchnia ta przeznaczona jest do eksploatacji w:

 • torowiskach tramwajowych wbudowanych w ulice, bez ograniczenia co do długości torowiska
 • przejazdach tramwajowych
 • przejściach dla pieszych przez torowisko tramwajowe
 • torowiskach tramwajowych na obiektach mostowych

Konstrukcja nawierzchni wraz z odpowiednią podbudową pozwala na stworzenie torowisk tramwajowych, które mogą pracować obciążone ruchem w zakresie od KR1 do KR7 (kategorie ruchu drogowego wg Katalogu sztywnych nawierzchni drogowych, GDDKiA). .

System RZ dopuszczony jest do stosowania bez ograniczeń na drogach publicznych i wewnętrznych oraz na obiektach inżynierskich.

Nie ma również ograniczeń w kontekście geometrii torowiska – z uwagi na szeroki typoszereg długości i szerokości płyt tramwajowych system stosuje się w liniach jednotorowych jak i wielotorowych, zarówno na odcinkach prostych jak i w łukach poziomych i pionowych o standardowych promieniach. W łukach poziomych o promieniach w zakresie 25m ≤ R ≤ 50m można zastosować, na specjalne życzenie, płyty torowe trapezowe zmniejszające średnią szerokość szczelin międzypłytowych.

Zalety i korzyści eksploatacyjne wynikające z zastosowania systemu RZ

ZALETY
KORZYŚCI
1
Zmniejszenie poziomu drgań i hałasu propagowanych do otoczenia
 • Ochrona ludzi przed szkodliwością hałasu i dyskomfortem odczuwania drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
2
Wieloletnia trwałość betonowej nawierzchni torowiska tramwajowego
 • Dłuższy okres eksploatacji torowiska tramwajowego
 • Brak dodatkowych kosztów i utrudnień związanych z częstymi remontami nawierzchni w trakcie eksploatacji
3
Możliwość niezwłocznego obciążenia torowiska tramwajowego ruchem pojazdów
 • Krótszy okres niedogodności wynikających z zastępczej organizacji ruchu i zastępczej komunikacji dla pasażerów i okolicznych mieszkańców
 • Niższe koszty zastępczej organizacji ruchu
 • Niższe koszty zastępczej komunikacji zbiorowej
4
Zmniejszenie falistego zużycia szyn w trakcie eksploatacji
 • Dłuższy okres eksploatacji szyn
 • Wyższy komfort jazdy
 • Niższe koszty szlifowania szyn
 • Ochrona ludzi przed dyskomfortem odczuwania drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
5
Brak „mostków” wibracyjnych
 • Ochrona ludzi przed dyskomfortem drgań
 • Ochrona budynków przed destruktywnym działaniem drgań
6
Prosta i szybka technologia budowy nawierzchni torowiska tramwajowego
 • Krótszy okres niedogodności wynikających z zastępczej organizacji ruchu i zastępczej komunikacji dla pasażerów i okolicznych mieszkańców
 • Niższe koszty zastępczej organizacji ruchu
 • Niższe koszty zastępczej komunikacji zbiorowej
7
Ograniczenie upływu prądów powrotnych
 • Ograniczenie korozji nawierzchni torowo-drogowej
 • Ograniczenie korozji infrastruktury stalowej (np. rur wodociągowych) położonej pod torowiskiem
8
Niewielka ilość koniecznych prac utrzymaniowych (kontrola i ew. uzupełnianie wypełnienia szczelin międzypłytowych, czyszczenie odpływów w płytach specjalnych)
 • Niskie koszty utrzymania,
 • Niewielka ilość utrudnień spowodowanych pracami utrzymaniowymi

Certyfikaty

Nasza oferta

W naszej ofercie dla systemu rowkowo-zalewowego RZ znajdziecie Państwo nw. składniki:

 • Prefabrykowane płyty tramwajowe – torowe VRZ i międzytorowe VRm
 • Bloczki szynowe betonowe, wypełniające komory łubkowe szyn
 • Zestaw żywic Premiks do wykonania otuliny żywicznej mocującej szyny oraz wypełnienia szczelin międzypłytowych.

W razie dalszych pytań zapraszamy uprzejmie do kontaktu telefonicznego +48 12 282 67 50 lub mailowego biuro@prefa.pl.